روش های کاشت مو طبیعی

روش های کاشت مو طبیعی کاشت مو طبیعی به عملی گفته می شود که در آن از قسمت بانک مو یعنی همان پشت سر گرافت ها برداشته شده و در ناحیه های خالی سر کاشته می شود روش های کاشت مو طبیعی روش های کاشت مو طبیعی عموما به دو دسته ی کلی تقسیم می […]